POLITYKA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ I OCHRONĄ ŚRODOWISKA

Firma Infratech Sp. z o.o. Sk. opierając się na długoletnim do­świad­cze­niu firmy kontynuuje jej tradycje w zakresie działalności biznesowej i usług tj.: wytwarzania, produkcji i przesyłu ciepła, budowy sieci prze­sy­łowych, gazowych, wodnych i kanalizacyjnych, a ponadto prac bu­dow­la­no­mon­ta­żo­wych na dokumentacji własnej i dokumentacji Klienta.

Celem Infratech Sp. z o.o. Sk. jest:

 • dostarczanie Klientom usług i głównej działalności biznesowej wysokiej jakości, spełniających Jego oczekiwania,
 • stałe podnoszenie jakości oferowanych działalności biznesowej i usług, obsługi Klienta oraz warunków pracy,
 • dążenie do ugruntowania wśród obecnych i potencjalnych Klientów pozycji dostawcy usług i działalności biznesowej spełniającej wymagania Klienta i dokumentacji,
 • uzyskanie pełnej satysfakcji Klienta poprzez dostarczenie mu usług i wykonania głównej działalności biznesowej spełniającej jego wymagania w najwyższym stopniu,
 • zajęcie pozycji wiodącego firmy w tej branży na rynku regionalnym.


 • Cele nasze realizujemy poprzez:

 • ciągłe doskonalenie zintegrowanego systemu zarządzania jakością i środowiskiem,
 • badanie i spełnianie potrzeb oraz wymagań Klientów,
 • podnoszenie kwalifikacji kadry,
 • opracowywanie kompleksowych i indywidualnych rozwiązań speł­nia­ją­cych potrzeby Klienta,
 • analizę ekonomiczną naszych działań,
 • coroczny wzrost obrotów i zysków firmy,
 • pozyskiwanie nowych Klientów,
 • utrzymanie stałych Klientów,
 • zmniejszenie ilości reklamacji.


 • Dążąc do wytwarzania i produkcji ciepła i usług w zakresie głównej dzia­łal­ności biznesowej chcemy równocześnie minimalizować ne­ga­tyw­ny wpływ na środowisko. Osiągniemy to poprzez:

 • przestrzeganie przepisów prawnych i innych dotyczących ochrony środowiska zgodnie z zakresem działalności firmy,
 • zapobieganie emisji zanieczyszczeń do środowiska naturalnego,
 • prowadzenie działań w sposób zorganizowany, na podstawie wdrożonego i doskonalonego ZSZJiŚ.

 • Równocześnie będziemy zmierzać do rozwoju Infratech Sp. z o.o. Sk., w której realizowane procesy w zakresie zarządzania jakością i ochroną środowiska są zgodne z wymaganiami norm: PN-EN ISO 9001:2009 i PN-EN ISO 14001:2005.

  Polityka Zintegrowanego Systemu Za­rzą­dza­nia Jakością i Środowiskiem jest wdrożona, zakomunikowana wszyst­kim pracownikom, zrozumiała i utrzymywana we wszystkich komórkach organizacyjnych firmy Infratech Sp. z o.o. Sk.
  Wersja polska, pobierz PDF:

  POLITYKA JAKOŚCI  © Infratech Sp. z o.o. Sp. K.